Kontakt

Brillance Sp. z o.o.
Ul.Królowej Jadwigi 167 B

30-212 Kraków
tel.: 12 623 07 15
fax: 12 637 05 40

 

  Zobacz w serwisie Google Street View

 

 


e-mail:
biuro@brillance.pl
praca@brillance.pl
szkolenia@brillance.pl

Prezes Zarządu: Dr n. med. Paweł Dyras

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000193560;
NIP 677-222-52-51;  
REGON 356802784

Kapitał zakładowy: 50 000, 00 zł

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD): privacy@brillance.pl 

 

 

 

 Active mail 

 
 
 


Formularz Informacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w cElach kontaktowych z Brillance sp. z.o.o.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Brillance Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków, tel. +48 12 623 07 15.

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani uzyskać informacje dotyczące Pana/Pani danych osobowych, proszę zwrócić się do inspektora danych osobowych ustanowionego przez Administratora Danych. Dane kontaktowe inspektora to: privacy@brillance.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną przy użyciu systemu zastosowanego na oficjalnej stronie internetowej Brillance Sp. zo.o. (www.brillance.pl - zakładka KONTAKT).

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które to przetwarzanie miało miejsce jeszcze przed cofnięciem zgody.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Osoby świadczące usługi IT na rzecz Brillance Sp. z.o.o. oraz Pracownicy Brillance Sp. z.o.o.

7. Po zakończeniu korespondencji elektronicznej Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte.

8. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do tych danych, prawo przeniesienia danych, prawo uzyskania ich kopi, prawo do domagania się ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie.
Z tych praw może Pan/Pani skorzystać:
- składając wniosek bezpośrednio w Biurze Brillance Sp. z.o.o.
- za pomocą przesyłki pocztowej (adres: ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków).
- za pomocą wiadomości e-mail na adres privacy@brillance.pl

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi korespondencję przy użyciu systemu elektronicznego stosowanego na oficjalnej stronie internetowej Brillance Sp. z o.o.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w niniejszej informacji, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu to: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl