Informacja RODO - formularz kontaktowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Brillance sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 167B, 30-212 Kraków (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193560, NIP: 6772225251, REGON: 356802784, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, e-mail: privacy@brillance.pl (dalej jako: „Administrator”).

 

2. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu nawiązania z Panem/Panią kontaktu oraz udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej: www.brillance.pl. Przetwarzane dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pana/Pani. Przetwarzanymi danymi osobowymi są: Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub przepisów umowy, jednakże jest konieczne do nawiązania z Panem/Panią kontaktu oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej jako: „RODO”), a więc prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia należytej obsługi klientów kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem strony internetowej.

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż przez okres konieczny do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, a po tym okresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących okresów przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym w pkt 1.

 

5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  1. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa (np. organy władzy publicznej w sytuacjach opisanych we właściwych przepisach prawa);
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie upoważnienia lub zawartej z tym podmiotem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne).

 

Jeżeli chciałby Pan/Pani uzyskać dokładne dane identyfikacyjne oraz kontaktowe podmiotów, o których mowa w ppkt b) powyżej, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym w pkt 1. Administrator zapewnia jednocześnie, że wszystkie podmioty, którym powierzone są Pana/Pani dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:

 

  1. dostępu do danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora informacji o tym, jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest okres przetwarzania tych danych; prawo to obejmuje również Pana/Pani prawo do otrzymania kopii danych osobowych;
  2. sprostowania lub aktualizacji danych osobowych, czyli żądania poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli zawierają one błędy lub uległy zmianie;
  3. usunięcia danych osobowych, nazywane także „prawem do bycia zapomnianym”; dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane; prawo to może być ograniczone w przypadkach oraz na zasadach określonych przepisami RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość zebranych danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo gdy Pana/Pani zdaniem zebrane dane osobowe nie są już potrzebne;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO ma Pan/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych w powszechnie przyjętym formacie elektronicznym na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO;

 

7. Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z wyżej opisanych praw, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail wskazanym w pkt 1.

 

8. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza Pana/Pani prawa. Więcej informacji dotyczących sposobu wniesienia skargi znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl.

 

9. Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą również wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

10. Więcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora znajdzie Pan/Pani w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.brillance.pl.