Informacja RODO - zapis na szkolenie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Brillance sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 167B, 30-212 Kraków (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193560, NIP: 6772225251, REGON: 356802784, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł, e-mail: privacy@brillance.pl (dalej jako: „Administrator”).

 

2. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przygotowania oraz realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia zawartej z Panem/Panią za pośrednictwem naszej strony internetowej www.brillance.pl. Przetwarzane dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pana/Pani. Przetwarzanymi danymi osobowymi są: Pana/Pani imię i nazwisko lub firma (w przypadku przedsiębiorców), adres do korespondencji lub adres siedziby (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, NIP (w przypadku przedsiębiorców), numer rachunku bankowego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jednakże jest warunkiem koniecznym do przygotowania oraz realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”), a więc: (a) okoliczność, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oraz realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia; (b) okoliczność, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na nas w zakresie rozliczeń rachunkowo-księgowych oraz podatkowych; (c) okoliczność, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może okazać się niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy o przeprowadzenie szkolenia.

 

4. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest następujący:

  1. do czasu całkowitego wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia, a po tym okresie – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy (dotyczy to przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  2. do czasu całkowitego wykonania nałożonych na Administratora prawnych obowiązków, a po tym okresie – do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych określonych w odrębnych przepisach prawa (dotyczy to przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących okresów przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym w Sekcji 1.

 

5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  1. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa (np. organy władzy publicznej w sytuacjach opisanych we właściwych przepisach prawa);
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie upoważnienia lub zawartej z tym podmiotem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne).

 

Jeżeli chciałbyś uzyskać dokładne dane identyfikacyjne oraz kontaktowe podmiotów, o których mowa powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail wskazanym w Sekcji 1. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:

 

  1. dostępu do danych osobowych, czyli uzyskania informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest okres przetwarzania tych danych; prawo to obejmuje również prawo do otrzymania kopii danych osobowych;
  2. sprostowania lub aktualizacji danych osobowych, czyli żądania poprawienia danych osobowych, jeżeli zawierają one błędy lub uległy zmianie;
  3. usunięcia danych osobowych, nazywane także „prawem do bycia zapomnianym”; dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane; prawo to może być ograniczone w przypadkach określonych przepisami RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość zebranych danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo gdy Pana/Pani zdaniem dane osobowe nie są już potrzebne;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO ma Pan/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych w powszechnie przyjętym formacie elektronicznym na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO;

 

7. Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z wyżej opisanych praw, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail wskazanym w Sekcji 1.

 

8. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa. Więcej informacji dotyczących sposobu wniesienia skargi znajdziesz na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl.

 

9. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą również wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

10. Więcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora znajdzie Pan/Pani w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.brillance.pl.